logo civil care 250

 Ontwerp zonder titel 52

Bio Paul Baeten

De eerste doelstelling in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het stoppen van het geweld. Uit onderzoeken blijkt dat we daarin (veel) minder succesvol zijn dan we zouden willen zijn. 

Ik streef er naar dat we op casusniveau gaan komen tot een gewogen oordeel over het daadwerkelijk stoppen van het geweld. Zodat we op instellings- en op regionaal niveau inzichtelijk kunnen maken hoe succesvol we zijn in het realiseren van deze doelstelling. Daarmee ontstaat de mogelijkheid voor gerichte verbetering van de aanpak en voor het formuleren van realistische en toetsbare ambitieniveaus. Zo kunnen instellingen en regio’s niet alleen verantwoording afleggen voor de geleverde inspanning, maar ook op concreet behaalde resultaten: het aantal gezinnen en huishoudens waar de veiligheid duurzaam is hersteld.

Ik breng een brede ervaring mee in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Over een periode van meerdere jaren heb ik gewerkt aan de introductie, ontwikkeling en implementatie van onderwerpen als de werkwijze van de AMK’s en de Veilig Thuis-organisaties, het geven van een stem aan kinderen in de aanpak, kinderen die getuige zijn van geweld en de kindcheck. Bij de AMK’s en VT’s heb ik in verschillende projecten bijgedragen aan belangrijke overgangsfasen en aan de doorontwikkeling van visie en werkwijze.

Ik heb de overtuiging dat de visie op de gefaseerde ketenzorg en de daarop gebaseerde TOP-3 methodiek handvatten biedt om veiligheid duurzaam te herstellen. Meer dan de moeite waard om daarmee aan de slag te gaan!