logo civil care 250

Missie Stichting Civil Care

De stichting wil structurele onveiligheid in relaties in huiselijke kring doorbreken door verbeteren van de samenwerking van het huishouden met de betrokken professionals & van de professionals met elkaar. De Stichting wil de randvoorwaarden creëren waardoor de uitvoerende professional tot betere samenwerking met het huishouden en andere betrokken professionals in staat is.

Toelichting:

Bestaande interventies, zorg & ondersteuning bij geweld, verwaarlozing en misbruik in huishoudens blijken niet voldoende bij te dragen aan het doorbreken van patronen van structurele onveiligheid.

 

Visie

De visie van de Stichting is neergelegd in het document ‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’ & in ‘de TOP-3 methodiek’. De TOP-3 methodiek stelt werkers concreet in staat om op uitvoerend niveau met leden van een huishouden en met elkaar samen te werken volgens deze visie.

De Stichting doet dit door samenwerking te bevorderen op verschillende niveaus (strategie & beleid, management & samenwerkingsafspraken, uitvoering). Training van uitvoerende professionals in de TOP-3 methodiek gaat hand in hand met het creëren van randvoorwaarden voor die uitvoering.

De Stichting draagt bij aan een continu leerproces waarin kennis en ervaring met de (toepassing van) de visie, doorlopend wordt opgebouwd, doorontwikkeld, gedeeld en teruggekoppeld naar de verschillende niveaus van bestuur, middenkader en uitvoerders.

De Stichting bevordert een inhoudelijke, casusgerichte verbinding van het lokale veld van hulpverlening, ondersteuning, onderwijs en preventie met gespecialiseerde zorg & jeugdbescherming & justitiële partners.,

De Stichting bevordert een lerende cultuur zodat er in de regio eigenaarschap van het werken volgens het landelijk visiedocument ontstaat.

De Stichting Civil Care onderkent de meerwaarde van de visie voor andere situaties (dan huiselijk geweld en kindermishandeling) waar onveiligheid een rol speelt zoals bij radicalisering, top-x problematiek, Multi Problem Gezinnen en verwarde personen. We verwachten dat implementatie van de visie op termijn bijdraagt aan een fundamenteel nieuwe manier van werken en handelen en daarmee aan de transformatie van het sociaal domein.